I hvilken type kollisjon blir skaden på en bil størst?

To tenkte situasjoner: En bil kjører inn i en mur med 60 km/t, og to biler kjører inn i hverandre, begge med 60 km/t. I hvilken situasjon blir skaden størst?

Frontkollisjon mellom to biler
© Shutterstock

Rent matematisk skulle man tro at skaden ble dobbelt så stor i det siste tilfellet, ettersom den samlede hastigheten er 120 km/t. Men ser vi nærmere på problemet ved hjelp av fysikkens lover, kommer vi til et helt annet resultat. Vi må gå ut fra at skaden på bilen tilsvarer den kraften den påvirkes av ved kollisjonen. Og ifølge Newtons 2. lov er kraften lik bilens masse ganger hastighetsendringen. Så vel bilens masse som hastighetsendringen (fra 60 km/t til 0 km/t) er lik i de to situasjonene. Og tiden det tar at bilen blir krøllet sammen, er også omtrent den samme, uansett om den støter mot en mur eller en annen bil. Hvis bilene er helt identiske, både med hensyn til masse og oppbygning, vil kollisjonen i teorien resultere i at stedet der støtfangerne møtes, ligger helt fast, ettersom alt er symmetrisk om dette punktet. Og når bilen kjører inn i en massiv mur, vil støtfangeren også ligge fast på et bestemt punkt. Det vil si at det dreier seg om to identiske situasjoner! Skaden blir derfor den samme i begge tilfellene. I virkelighetens verden er to biler naturligvis aldri fullstendig like, på samme måte som en kollisjon meget sjelden skjer 100 prosent front mot front. Men det er likevel ikke slik at skadene på den ene bilen blir dobbelt så store når den kjører inn i en annen bil som når den braker inn i en mur. Tvert imot vil det ofte være en ”fordel” å kjøre inn i en annen bil. Når en bil støter mot en urokkelig mur med en viss hastighet, blir hele den forreste delen av bilen umiddelbart deformert, ofte med dødelig utgang for føreren. Ved en kollisjon med en annen bil kan derimot strukturene i begge de involverte bilene gi etter slik at de til en viss grad glir av på hverandre. På denne måten kan sjansen til å overleve øke i betydelig grad.