Shutterstock
Biogasanlæg i funktion

Hva er biogass?

Biogass kan bli en viktig kilde til miljøvennlig varme og elektrisitet. Men hvor grønn er gassen fra matavfall og avføring?

Hva er biogass?

Biogass er betegnelsen for gasser som blant annet utvinnes av organiske restprodukter som matavfall, gjødsel og kompost og kan brukes til å produsere varme og elektrisitet eller som drivstoff i kjøretøyer.

Biogass blir produsert av organiske restprodukter som matavfall, gjødsel og kompost.

I naturen virker metan i oksygenfattige miljøer som sumper og myrer. Her lever en gruppe mikroorganismer som kalles metanogener.

Bakteriene omdanner stoffer som hydrogen, karbondioksid og acetat til næring som de bruker for å overleve. Overskuddsproduktet er metan, som er den vanligste typen biogass.

Metanogener lever også i menneskers og drøvtyggeres fordøyelsessystem, der de hjelper med å bryte ned maten – og til slutt sender metan ut i det fri i form av promp.

Hva er den kjemiske betegnelsen for biogass?

Biogass er en paraplybetegnelse som først og fremst viser til

  • metan (CH4)
  • karbondioksid (CO2)
  • svovelsulfid (H2S)
Illustration af metan molekyle
© Shutterstock

Metan

Illustration af kuldioxid molekyle
© Shutterstock

Karbondioksid

Illustration af svovelsulfid molekyle
© Wikimedia Commons

Svovelsulfid

Hva kan man bruke biogass til?

Biogass brukes vanligvis til varme og elektrisitet.

Når biogass gjøres om til elektrisitet, skjer det i en forbrenningsmotor som bruker biogassen som drivstoff. Motoren driver en generator, og dermed omdannes energien i gassen til elektrisitet som kan sendes ut på strømnettet.

Det går imidlertid relativt mye energi tapt i omdanningen siden effektiviteten til biogassgeneratoren ligger på omkring 40 prosent.

Ved å fjerne hydrogensulfid og karbondioksid fra biogassen slik at det bare er metan igjen, kan gassen komprimeres akkurat som naturgass. I den formen kan den også brukes som drivstoff til kjøretøyer.

Er biogass en miljøvennlig energikilde?

Biogass er en relativt miljøvennlig energikilde fordi den både reduserer utslippene fra jordbruket og erstatter fossile energikilder som naturgass eller olje.

En studie fra Aarhus Universitet viser at klimaavtrykket fra landbruk med kveg kan reduseres med opptil 41 prosent hvis gyllen gjøres om til biogass. For griser kan klimabelastningen reduseres med 25 prosent.

Det skyldes at metan er en skadelig drivhusgass hvis den slipper ut i atmosfæren, og det er derfor fordelaktig å gjøre den om til energi i stedet.

Samtidig kan biogassen erstatte for eksempel naturgass, som er et fossilt drivstoff og utvinnes fra bakken. Det er skadelig for både klima og natur.

Å samle inn og raffinere biogass utgjør imidlertid også en trussel for klimaet siden det kan være utslipp av metan fra anleggene.

Hvor produseres biogass?

Det produseres mest biogass i Kina og Europa, viser en oversikt fra Det internasjonale energibyrået.

Kina er verdens største produsent av biogass og har mer enn hundre tusen biogassanlegg. Den nest største produsenten av den grønne gassen er Tyskland, med over ti tusen anlegg.

I de fleste biogassproduserende land brukes brorparten av gassen til elektrisitet og varme. Sverige, som er verdens femte største produsent, bruker derimot mer enn halvparten av biogassen som drivstoff.

Er biogass en fornybar energikilde?

Error in rendering text item widget:

              Biogass er en fornybar energikilde, som vind, sol, vann og jordvarme. 

Ettersom biogass utvinnes av organisk avfall, vil det være ressurser til å lage biogass så lenge det er mennesker, dyr og planter til å generere dette avfallet. 

Fordelen med bioenergi er at gassen kan lagres. Den kan tas i bruk når for eksempel sol- eller vindenergi er mindre tilgjengelig. Så langt er mulighetene for å oppbevare energi fra sol og vind ikke optimale siden store mengder av energien går tapt i omdannelsesprosessen til for eksempel gass eller hydrogen. 

Både bølge-, hav-, vind- og atomenergi [forurenser mindre per kilowattime enn biogass](https://www.viaspace.com/biomass_versus_alternatives.php {"target":"_blank"",rel":"nofollow"}). Til gjengjeld har biogassen mindre klimaavtrykk enn energi fra solceller, selv om de foreløpig er mer effektive til å danne elektrisitet.