Sort olje

Hvordan dannes olje?

Jeg har hørt at olje bare kan bli til i et oljevindu. Hva i all verden er det?

Olje dannes av alger

Oljen i bakken er ofte dannet med alger som utgangspunkt, men før algene ender som olje, krever det at en rekke spesielle forhold er til stede.

Oljedannelse krever to ting. For det første må organisk materiale begraves i et oksygenfritt sediment. Sediment er rester av bergarter som brytes ned. Hvis det er oksygen der, finnes det også dyr som bryter ned det organiske materialet, og da blir det ikke noe olje. For det andre må det organiske materialet utsettes for både trykk og varme. Det skjer ved at det avleires ytterligere sedimenter på toppen.

Oljedannelse ved hjelp av den geotermiske gradienten

Geologene snakker om et oljevindu, når konverteringen av organisk materiale er mellom 90–120 °C. Oljevinduet er derfor bestemt av den såkalte geotermiske gradienten. Den geotermiske gradienten forteller hvor mye temperaturen stiger når man går 100 meter ned i bakken. For å danne olje må gradienten ligge mellom 1,8 °C og 5,5 °C per 100 meter. Den tunge råoljen blir dannet ved lav temperatur og lavt trykk, for eksempel 40 °C i 1000 meters dybde.

Når oljen er ferdigdannet, må den flytte seg til en annen bergart, siden de bergartene som kan danne olje, ikke egner seg til å pumpe den ut fra. Olje er imidlertid lettere enn steinmassen og beveger seg derfor mot jordoverflaten. For å unngå at oljen fordamper, må den porøse bergarten imidlertid ha et lokk, for eksempel et lag av leire.

Hvordan utvinner man olje?

Olje utvinnes som råolje fra bakken ved hjelp av store bor som befinner seg på boreplattformer ute i havet. Den oljen som blir hentet opp, kalles råolje, og kan ikke brukes som den er i første omgang. Råoljen må først raffineres på et raffineri, der råoljen blir gjort om til bensin, diesel og fyringsolje.

Hvordan utvinner man olje?