Kan man måle et lands rikdom i samlet formue?

Anslår man best et lands rikdom i samlet formue, eller finnes det andre metoder? Og hvilke land er rikest?

Mennesker på stabler av mynter på lys bakgrunn
© Shutterstock

Den mest utbredte målemetoden når et lands rikdom skal undersøkes, er bruttonasjonalproduktet (BNP) per innbygger. BNP er et uttrykk for landets samlede produksjon av varer og tjenester i ett år. Utregnet per innbygger er det et utmerket redskap til å måle et lands rikdom med. Det er også mulig å beregne den samlede formuen. Men det er lett å tenke seg land som har store gull- eller oljereserver, men der rikdommen ikke når ut til de brede lag av folket. Derfor er enkeltborgernes bidrag til landets samlede produksjon et bedre og først og fremst et mer aktuelt uttrykk for et lands økonomiske status. BNP korrigeres med den såkalte PPP-metoden (purchasing power parities). Da sammenlikner man prisene på bestemte varer i forskjellige land for å eliminere tilfeldig variasjon i valutakursene. Målt etter denne metoden er Luxembourg verdens rikeste land med et BNP per innbygger på 50 800 dollar, men alle de nordiske landene er blant OECDs 20 rikeste. Norge er på andreplassen, Danmark er nr. 5, Island nr. 7, Finland nr. 15 og Sverige nr. 17.