Hvorfor ruges eggene ut av sjøhesthannen?

Sjøhestens forplantningsstrategi er en av de mest forunderlige, både blant fisk og blant virveldyr generelt. Likevel er fisk den dyregruppen som takler sin formering på de mest forskjelligartede måtene. Mange arter er for eksempel fleksible hva kjønnstilhørighet angår, og under de rette omstendighetene kan hunner transformere seg til hanner. Mange fiskearter yngler ved at hunnen gyter noen kaker med rogn som hannen befrukter med melke, og som deretter overlates til sin egen skjebne.

Sjøhester som holder om hverandre
© Shutterstock

Sjøhestens forplantningsstrategi er en av de mest forunderlige, både blant fisk og blant virveldyr generelt. Likevel er fisk den dyregruppen som takler sin formering på de mest forskjelligartede måtene. Mange arter er for eksempel fleksible hva kjønnstilhørighet angår, og under de rette omstendighetene kan hunner transformere seg til hanner. Mange fiskearter yngler ved at hunnen gyter noen kaker med rogn som hannen befrukter med melke, og som deretter overlates til sin egen skjebne. Det meste av fiskeyngelen blir derfor føde for andre dyr, men fordi det produseres et enormt antall egg, klarer noen å holde seg i live til de vokser opp. Det gjelder blant annet torsk og laks. Andre fiskearter er faset inn på en annen strategi der de produserer et mindre antall egg, men til gjengjeld tar seg av og beskytter yngelen mens den vokser opp. Det er en hovedregel at det er hannene som står for stellet av yngelen. Omsorgen består blant annet i at hannen forsvarer avkommet mot rovdyr, sørger for friskt vann og fjerner urenheter fra redeplassen. Jo mer omfattende omsorgen er, desto flere av avkommet vil klare å overleve den første farlige levetiden, og derfor ser man denne strategien helst i områder med mange rovdyr. En hunnfisk har ofte muligheten til å velge hvilken hann som skal få befrukte hennes egg, et faktum som hos mange arter er kommet til syne ved at hannene kappes innbyrdes om å disponere den beste redeplassen som kanskje vil falle i hunnens smak. Sjøhesten har tatt hannens yngelvern et skritt videre. Redeplassen er nesten blitt en del av hannen fordi den nesten som en kenguru har en rugepose foran på buken. Der legger hunnen eggene etter en komplisert paringsdans med hannen. Det skjer via en forlenget eggleder som føres ned i rugeposen der eggene befruktes av hannens sæd og oppbevares i livmorlignende omgivelser. Etter en viss rugeperiode "føder" hannen ut av rugeposen. Yngelen ligner til forveksling små, fiks ferdige sjøhester.