Hvordan teller man dyrene i naturen?

Det forbauser meg at man kan oppgi dyrebestander så nøyaktig. Hvordan teller man dyrene?

Ape som teller fingrene sine
© Shutterstock

De mest nøyaktige dyretellingene får vi i tilfeller der man kan telle hvert eneste individ av en bestemt art. Det er imidlertid bare praktisk mulig når det dreier seg om arter som er både fåtallige og lett å se eller høre. Dyr som lever godt skjult, er utbredt over store områder eller er svært vanlig utbredt, kan det derimot være uhyre vanskelig å telle. Derfor må biologene ofte benytte andre og mer unøyaktige metoder. Ved fugletellinger vil man for eksempel ofte telle individene i en begrenset del av artens utbredelsesområde. Deretter kan antallet ganges med det samlede arealet av området arten finnes i. Men det krever selvfølgelig at arten er jevnt fordelt over hele området. Mange dyr vandrer hvert år frem og tilbake mellom et yngleområde og et vinterkvarter. Disse dyrene kan man i noen tilfeller telle når de passerer bestemte steder på vandringen. Det gjelder for eksempel gråhvalene i den østlige delen av Stillehavet. På veien mot yngleområdene i Californiabukta passerer de tett forbi den amerikanske kysten utenfor California, og derfor er det forholdsvis lett å telle dem. Andre dyr slår seg ned i bestemte og ofte godt avgrensede vinterkvarterer der det er mulig å gjøre en nøyaktig telling. Det gjelder blant annet de nordamerikanske monarksommerfuglene, som stort sett alle overvintrer i et bestemt fjellområde i Mexico. Dyr som lever skjult, for eksempel i regnskogområder, kan man bare telle indirekte ved å registrere lyder eller spor fra dyrene. I mange områder i Afrika teller biologene neshorn ved å registrere fotavtrykk. Det er så stor forskjell på avtrykkene at hvert enkelt dyr kan identifiseres, og på denne måten får man et ganske nøyaktig tall på bestanden. Man kan også foreta tellinger ved å merke enkelte individer. Etter en merking forlater biologene området for en tid før de vender tilbake og fanger et visst antall dyr. Ut fra forholdet mellom merkede og ikke-merkede dyr kan det så lages en statistisk beregning av bestandens størrelse.